മഴയുടെ വഴിയിൽ

ie_logo

ഈ മൺസൂണിൽ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നല്ല മഴ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ?

കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ പെയ്ത മഴ

66%
(ലഭിച്ചത്)
100%
(സാധാരണ)
0%
100%
(2018 മില്ലിമീറ്റർ)

കേരളത്തിൽ 2023 ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് വരെ 1327.4 മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഇത്തവണ ഇതുവരെ 66% മഴ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ കാലയളവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സാധാരണയായി 2018.6 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100% ലഭിക്കാറുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ലഭിച്ച മഴ

94%
(ലഭിച്ചത്)
100%
(സാധാരണ)
0%
100%
(870 മില്ലിമീറ്റർ)

ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ 820.0 മില്ലിമീറ്റർ ലഭിച്ചു. സീസണിലെ സാധാരണ മഴയുടെ 94% ആണ്. ഈ സമയത്ത് രാജ്യത്ത് 868.6 മില്ലിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 100% ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

അവലംബം : hydro.imd.gov.in

ഗ്രാഫിക് : ഷിജിത് കുഞ്ഞിട്ടി